زمانه عجیب

 

زمانه عجیبی است !

 

برخی مردمان امام گذشته را عاشقند،نه امام حاضر را !

میدانی چرا ؟!

 

امام گذشته را هرگونه که بخواهند تفسیر میکنند،

اما امام حاضر را باید فرمان ببرند.

 

و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند...

/ 0 نظر / 13 بازدید